Statut

Statut

Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lipsk/n Biebrzą. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność statutowa Stowarzyszenia jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego.
 8. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnością i dzieci potrzebujących pomocy.
 9. Stowarzyszenie przeznacza cały przychód na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego.
 10. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może wynagradzać członków zarządu za czynności związane z pełnioną funkcją. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym spośród członków i Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 12. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających realizować zadania w zakresie wszechstronnej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością i dzieci potrzebujących pomocy, a ponadto:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 5. ochrony i promocji zdrowia,
 6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 7. działalności charytatywnej.

 

 1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje nieodpłatnie poprzez:
 1. świadczenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej, merytorycznej,
 2. organizowanie i wspieranie imprez i spotkań integracyjnych w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia praw i problemów osób z niepełnosprawnością,
 3. uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach funkcjonowania, w tym: społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce,
 4. działalność na rzecz rodziny, szczególnie poprzez upowszechnianie turystyki z uwzględnieniem różnych form wypoczynku i rodzinnego spędzania czasu wolnego,
 5. tworzenie nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz kształtowanie pozytywnego obrazu pracownika z niepełnosprawnością, w tym poprzez targi, giełdy pracy, szkolenia zawodowe, spotkania z pośrednikiem pracy,
 6. organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz osób z niepełnosprawnością, pozwalających realizować cele statutowe,
 7. organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, psychologicznej, pedagogicznej,
 8. prowadzenie zajęć warsztatowych będących formą terapii poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, komputerowe,
 9. włączanie osób z niepełnosprawnością w działania artystyczne oraz tworzenie warunków do upowszechniania kulturotwórczej aktywności osób z niepełnosprawnością, w tym poprzez wystawy, występy, konkursy, festiwale,
 10. upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej,
 11. propagowanie zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia,
 12. inicjowanie i organizowanie działalności charytatywnej,
 13. współdziałanie z instytucjami samorządowymi, państwowymi, zakładami pracy, placówkami oświatowymi, kościołami, organizacjami pozarządowymi, na rzecz realizacji celów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 14. wspieranie finansowe szkoleń mające na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób działających w Stowarzyszeniu,
 15. realizacja zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością i dzieci potrzebujących pomocy ze środków pozyskanych z programów, zadań, projektów,
 16. prowadzenie działań promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, w tym działalności wydawniczej.
 1. Stowarzyszenie swoje cele może realizować odpłatnie poprzez:
 1. organizowanie i wspieranie imprez i spotkań integracyjnych w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia praw i problemów osób z niepełnosprawnością,
 2. działalność na rzecz rodziny, szczególnie poprzez upowszechnianie turystyki z uwzględnieniem różnych form wypoczynku i rodzinnego spędzania czasu wolnego,
 3. organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz osób z niepełnosprawnością, pozwalających realizować cele statutowe,
 4. organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, psychologicznej, pedagogicznej,
 5. prowadzenie zajęć warsztatowych będących formą terapii poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, komputerowe,
 6. upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej,
 7. prowadzenie działań promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, w tym działalności wydawniczej.ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
 1. Wzór deklaracji członkowskiej określa uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 3. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia deklaracji.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek:
 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
 3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 1. Członek honorowy ma obowiązek:
 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 1. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.
 2. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka oraz na skutek rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze pisemnego oświadczenia,
 2. nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 1 roku,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
 1. Wykluczenie z listy członków następuje w przypadku:
 1. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 2. naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
 3. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Nie dotyczą uchwały o zmianie statutu  i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 13. powołania Pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie podpisywania umów z członkami Zarządu.
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i wybierany przez Walne Zebranie Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. Zarząd składa się z 4 do 6 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika. Decyzje zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 3. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków,
 9. odpłatne zatrudnianie osób z kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani pozostawiać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,
 3. środków z funduszy publicznych, grantów,
 4. dotacji i ofiarności publicznej,
 5. odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 6. dochodów z działalności statutowej.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych i finansowych, w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub trzech członków Zarządu działających łącznie.
 5. Zabrania się:
 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com