Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących   pomocy zwane Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”.
§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” jest gmina Lipsk n/Biebrzą oraz teren całego kraju, zaś siedziba władz mieści się w Lipsku n/Biebrzą.
§ 3. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.
§ 4. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” może nawiązywać kontakty, jak również należeć do organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych o podanych profilu działania.
§ 5. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” posiada osobowość prawną.


ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6. Celem Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” jest wszechstronne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.
§ 7.  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” realizuje swoje cele w szczególności przez:1.    Poznawanie się i niesienie wzajemnej pomocy.
2.    Gromadzenia funduszy na działalność Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”

a)    organizowanie imprez dochodowych wg zasad określonych w odrębnych przepisach;
b)    organizowanie dobrowolnych zbiórek rzeczowych i pieniężnych;
c)    pozyskiwanie funduszy przez wykorzystanie możliwości organizacji krajowych i zagranicznych a także wdrażanie własnych pomysłów zgodnie z obowiązującym prawem.

3.    Udzielanie niezbędnej pomocy merytorycznej (w zagadnieniach prawnych, podatkowych, finansowych etc.)
4.    Wyrównywanie szans niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy w społeczeństwie.
5.    Eliminowanie barier.
6.    Pełny udział osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy w życiu społecznym.
7.    Współpracę z zakładami pracy, organizacjami społecznymi i wychowawczymi, kościołami, placówkami oświatowymi, samorządami terytorialnymi.
8.    Organizowanie zajęć manualnych, rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych integrując się z młodzieżą szkolną.
9.    Tworzenie warsztatów zajęciowych, domu dziennego pobytu, jak również miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
10.    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, popularyzacja wiedzy i podnoszenie etyki społecznej.

§ 8. Pomoc finansowa dla osób pracujących społecznie na rzecz Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” w przypadku dokształcenia się ich w kierunkach umożliwiających podniesienie kwalifikacji do pracy z osobami niepełnosprawnymi.


§ 9. Zabrania się:

1.    udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.
2.    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednie wynika ze statutowego celu organizacji lub podmiotu.
4.    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 10. Uczestniczenie w programach organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia” Pomóż Sobie” może być osoba fizyczna, organizacje społeczno-polityczne, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne uznające cele Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.
§ 12. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.
§ 13. Członkiem Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” może być cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 14. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” przyjmuje w poczet członków zwyczajnych i wspierających, w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia „ Pomóż Sobie” na postawie pisemnej deklaracji kandydata.
§ 15.1. Członek zwyczajny ma prawo:

a)    uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”,
b)    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz,
c)    zgłaszania opinii i wniosków pod adresem Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” ma obowiązek:

a)    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał,
b)    opłacenia składek, których wysokość będzie uchwalona na Walnym Zgromadzeniu członków,
c)    aktywne uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.

§ 16. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki jak wyżej za wyjątkiem praw zawartych w § 15. pkt. a i b.
§ 17.1. Członkostwo ustępuje na skutek:

a)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”,
b)    skreślenie z listy członków może nastąpić na wniosek Zarządu na podstawie uchwały podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.


ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 18. 1. Władzami Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” są:

a)    Walne Zgromadzenia Członków,
b)    Zarząd,
c)    Komisja Rewizyjna.

§ 19. Walne Zgromadzenia Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.
§ 20. 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.    Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się na miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
3.    Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którym kieruje Przewodniczący wybrany większością głosów w głosowaniu jawnym.
4.    Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnych przypadkach:

a)    Zarząd,
b)    Komisja Rewizyjna,
c)    Połowa członków Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.

5.    Uchwały Walne Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 21. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.
§ 22. 1. Do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” należy:

a)    uchwalenie statutu i jego zmian,
b)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz,
c)    na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwalenie absolutorium Zarządowi,
d)    uchwalenie regulaminu władz,
e)    wybór i odwołanie władz (Zarządu i Komisji Rewizyjnej),
f)    ustalenie wysokości składek członkowskich,
g)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” i przeznaczeniu jego majątku.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 23.1. Zarząd kieruje się działalnością Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” wg uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

2.    W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i pozostali członkowie wybrani na Walnym Zgromadzeniu do realizacji określonych funkcji.
3.    Zarząd Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
4.    Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” na zewnątrz.

§ 24. 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a)   reprezentowanie Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” na terenie swojego działania i występowania w jego imieniu wobec wszystkich jednostek fizycznych i prawnych,
b)   kierowanie pracą Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”,
c)   zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
d)   realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
e)   zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”,
f)    zaciąganie kredytów i pożyczek,
g)   podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania i wykluczania członków,
h)   składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
i)    odpłatne zatrudnianie osób z kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji celów Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 25.1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 26.1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie działalności Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”,
b)    informowanie o wnioskach przeprowadzonej kontroli Zarządu,
c)    występowanie w miarę potrzeby z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
d)    przedstawienie na Walnych Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności,
e)    składanie na Walnych Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

§ 27.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”, ani pozostawiać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2.    Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3.    Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
4.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 28. Majątek Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 29.1. Fundusze Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” pochodzą:

a)    ze składek członkowskich,
b)    dotacji, darowizn, zapisów i spadków, ofiarności publicznej,
c)    dochodów z działalności statutowej.

§ 30. Gospodarka finansowa oraz rachunkowa jest prowadzona zgodnie z aktualnymi przepisami.
§ 31. Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych i finansowych, w imieniu Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” upoważniony jest Przewodniczący Zarządu łącznie z innym Członkiem Zarządu lub trzech Członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE

§ 32. Uchwalenie statutu lub jego zmian, podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” zatwierdzane są przez Walne Zgromadzenie Członków, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 33. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com