Warunki uzyskania stopnia niepełnosprawności

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997r., z późn. zm.).

  Zgodnie z powyższą ustawą osoby niepełnosprawne to takie, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej.          

  Ustawa wyszczególnia trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny - zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długoterminowej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowany - zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
 • lekki - zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy.

 

RODZAJE ORZECZNICTWA - obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje.

I. ORZECZNICTWO POZARENTOWE

Orzecznictwem poza rentowym zajmują się:

 • powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako pierwsza instancja),
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja).

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Wojewódzkiego Zespołu za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.

Dla osób mieszkających w powiecie augustowskim na stałe jest to:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach

 ul. Mickiewicza 3

16-400 Suwałki

tel. 087 563 21 80

 

Druki wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można otrzymać wraz z informacją o prawach i uprawnieniach w PCPR w Augustowie.

  Posiadanie orzeczenia pozwala na korzystanie z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 1. uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego,
 2. w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia - możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 3. w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej - możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 4. otrzymania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (w ośrodkach sanatoryjnych),
 5. możliwość uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 6. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 7. w zakresie pomocy społecznej - możliwość uzyskania zasiłku stałego lub zasiłku stałego wyrównawczego, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 8. możliwość uzyskania karty parkingowej,
 9. korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

II. ORZECZNICTWO RENTOWE

  Ustawa stosuje podział osób ze względu na zdolność do pracy, określaną jako całkowitą lub częściową utratę zdolności  do  pracy  zarobkowej  z powodu naruszenia  sprawności  organizmu,  nie rokującej odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Niezdolność do pracy może mieć charakter trwały bądź okresowy. Trwałą niezdolność do pracy orzeka się, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy. Okresową niezdolność do pracy orzeka się, jeżeli według wiedzy medycznej istnieją rokowania odzyskania zdolności do pracy.

Orzecznictwem rentowym zajmują się:

 • lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • inne instytucje orzecznicze: komisja lekarska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oraz komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com