Legitymacja osoby niepełnosprawnej

  Podstawa prawna: art.4a i art.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr  123 poz.776 z późn. zm.)  oraz 35 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. W sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu  niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139,  poz. 1328).

  Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulg w przejazdach komunikacją miejską, kolejową i PKS na podstawie odrębnych przepisów.

  Legitymację wydawane są zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym na podstawie:

  • prawomocnego orzeczenia Powiatowego Zespołu,
  • Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i zatrudnienia ZUS (wydanych przed 01.01.1998r.),
  • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego (wydanych przed 01.01.1998r.),
  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i MON (wydanych przed 01.01.1998r.).

  Wymagane dokumenty:

  • zdjęcie, w przypadku osób powyżej 16 roku życia,
  • kserokopia orzeczenia na podstawie którego ma być wydana legitymacja i oryginał do wglądu.

  Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy składać do:

Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach,

ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki,

tel. 087 563 21 80

  Czyste wnioski można uzyskać w PCPR w Augustowie.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com