Świadczenia socjalne

RENTA SOCJALNA

 Zgodnie z ustawą o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 135 poz. 1268. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, która powstała:

 • przed ukończeniem 18 roku życia,
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia,
 • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury profesorskiej.

  Osobie spełniającej powyższe warunki przysługuje renta socjalna stała (jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała) bądź renta socjalna okresowa (jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa).

  Organem uprawnionym do wydawania decyzji o przyznanie renty socjalnej i wypłacenia świadczeń jest właściwa jednostka organizacyjna ZUS.

 

ZASIŁEK RODZINNY

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).

 Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 504 zł netto lub 583 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

  Dokumenty potrzebne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego:

 • wniosek,kopia dokumentu tożsamości osoby uprawnionej,
 • kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej  w  wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli została uznana za niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie  przebywającej  w instytucji  zapewniającej  całodobowe  utrzymanie,  jeżeli pobyt osoby i udzielaną przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niezbędne dokumenty:

 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do lat 16), albo -
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku w wieku powyżej 16 lat),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wiek ( w przypadku osoby, która ukończyła 75 lat).

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com